Over ons

Pascal Theuwis & Thijs Mannaerts beide gepassioneerde autoliefhebbers. Jaren lang waren zij collega’s in de verkoop van auto-onderdelen en het speelde al langer in hun hoofd om zelfstandig te beginnen. In 2016 werd deze droom werkelijkheid. In samenwerking met RAG Maaseik richten zij RTM-Automotive bvba op. Ze kochten een pand te Overpelt en hier is hun avontuur begonnen.

Medewerkers

Zaakvoerders

Vertegenwoordiger

Roger Peeters

Administratie

Magazijnier / Verkoop

Kurt van den Berk

Chauffeurs

Kim Boelaers

Bob Van winkel

Algemene verkoopsvoorwaarden

Tenzij wederzijdse, uitdrukkelijke en geschreven overeenkomst, zijn al onze verkopen afgesloten onder volgende voorwaarden:

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Overpelt ofwel door storting op rekening van een onze banken, op de voorzijde vermeld en dit ten laatste 30 dagen na datum van de factuur.
  2. Alle klachten betreffende levering van goederen, uitgevoerde werken, inhoud van de factuur of de opstelling ervan, dienen binnen 8 dagen na ontvangst of uitvoering per aangetekend schrijven aan ons overgemaakt.
  3. In geval van niet betaling van een factuur op de vervaldag, zal een intrest aangerekend worden van 11% per maand en dit zonder ingebrekestelling, vanaf de eisbaarheid van de betaling.
  4. In geval de koper de betalingsverplichtingen binnen de 30 dagen na datum factuur niet nakomt, is overeengekomen, dat de koper omwille van deze enkele vertraging en zonder bijzondere ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd is van 10% op de waarde van de overeenkomst of op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 38€ zonder afbreuk aan intrestvergoeding, bepaald in de huidige verkoopsvoorwaarden (art. 1226 e.v. B.W. en iet art. 1023 G.W.)
  5. Bij overlijden, faling, staking van betaling, protest of ontbinding der vennootschap of firma van de koper, zullen de lopende contracten van rechtswege ontbonden zijn.
  6. In geval van betwistingen, zijn enkel de rechtbanken van Tongeren, desgevallend het vredegerecht van Maaseik, bevoegd om kennis te nemen van betwistingen.
  7. Eigendomsvoorbehoud: De eigendom van goederen gaat pas op de afnemer over, nadat de afnemer al hetgeen hij nog RTM-Automotive bvba is verschuldigd (daaronder begrepen onder meer de koopprijs, inclusief de ingevolge deze voorwaarden eventueel verschuldigde toeslagen, rente en kosten), volledig heeft voldaan.